โปรแกรม QR Reader
โปรแกรมอ่าน  QR code ที่สามารถอ่าน แสดง ส่งผ่านข้อมูล บนอุปกรณ์ต่างๆ