สื่อ e-Learning

สื่อ e-Learning

e-Learning Center แห่งสหราชอาณาจักรได้ให้ ความหมายของ e-Learning ไว้ สรุปได้ว่า e-Learning เป็นการนำส่งบทเรียนเพื่อการศึกษา และฝึกอบรม โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิดส์ เช่น คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยหลักแล้ว e-Learning เป็นการศึกษาทางไกลวิธีหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถศึกษาวัสดุการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์หรือซีดีซึ่งผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือการใช้บอร์ดวิเคราะห์ร่วมกัน e-Learning จึงสามารถใช้เป็นวิธีการหลักในการนำส่งบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมหรือใช้ควบคู่กับการฝึกอบรมปกติในชั้นเรียน

ความสำคัญของ e Learning จึงอยู่ที่ตัววัสดุการเรียน หรือ Learning Materials ที่เป็นหัวใจ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้เรียนตามที่ผู้สอนออกแบบขึ้นมา ซึ่งการออกแบบวัสดุการเรียนดังกล่าวนี้ ต้องเป็นไปตามหลักการเรียนรู้ทุกประการโดยยึดที่ วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายการเรียนเป็นหลัก

การศึกษาหรือการฝึกอบรมในระบบ e-Learning จะได่ผลหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพตัววัสดุการเรียน ซึ่งนอกจากจะต้องออกแบบให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ตามหลักการเรียนรู้แล้วยังต้องลือกใช้สื่อทั้งข้อความและภาพที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอข้อมูล รวมทั้งยังต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เชื่อมโยงไปยังประสบการของผู้เรียนแต่ละคนอีกด้วย วัสดุการเรียนรู้ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิฏส์จึงมีความสำคัญต่อการศึกษาหรือการฝึกอบรมในระบบ e-Learning เป็นอย่างมาก หากมีการพัฒนาวัสดุที่มีคุณภาพ ก้ยิ่มส่งผลให้การเรียนรู้ในระบบ e-Learning มีประสิทธิภาพตามไปด้วยนั่นเอง

 

9nize รับทำเกมส์ รับทำanimation งานflash สื่อการสอน แอพพลิเคชั่น สื่อมัลติมีเดีย โปรเจคนักศึกษา

สนใจทำเกม ทำanimation งานflash สื่อการสอน แอพพลิเคชั่น สื่อมัลติมีเดีย โปรเจคนักศึกษา ติดต่อได้ที่

Facebook : www.facebook.com/9nize

Website : www.9nize.com

Tel : 0901759036

Close Menu